CÁC LỚP THẦN HỌC GIÁO DÂN THÁNH KINH

FTCM and SCRIPTURE CLASSES

 

Các lớp Kinh Thánh và Thần Học sẽ được khai giảng vào đầu tháng 9/201 6như sau:

Giảng Viên, Cha Anthony Đinh Minh Tiên

1/ Bốn Nhân Đức Trụ: Khôn Ngoan – Công Bằng -- Can Đảm – Tiết Độ theo Thánh Thomas Aquinas : Khóa này có online và sẽ khai giảng lúc 7 PM vào Thứ Hai ngày 5 tháng 9 năm 2016 tại phòng học của Tu Xá Đa-minh; và sẽ học mỗi tối Thứ Hai, từ 7 – 9 PM cho tới trung tuần tháng 12/2016. Xin ghi danh với anh Khoa, Thư Ký của GX tại số (281) 999-1672.

2/ Văn Chương Tiên Tri Của Cựu Ước : gồm 17 Sách: 4 ngôn sứ chính và 13 ngôn sứ phụ. Khóa này sẽ khai giảng lúc 7 PM vào Thứ Ba, ngày 6 tháng 9 năm 2016 tại GX. Lộ Đức; và sẽ học mỗi tối Thứ Ba, từ 7 – 9 PM cho tới trung tuần tháng 12/2016. Xin ghi danh với Chị Dung, Thư Ký của GX tại số (713) 939-1906.

3/ Tiếp Tục Lớp Bí Tích Hôn Nhân Và Gia Đình Theo Tông Huấn “Familiaris Consortio”: Khóa này có online và học  lúc 7 PM  vào Thứ Năm ngày 1 tháng 9 năm 2016 tại phòng học của Tu Xá Đa-minh; và sẽ học mỗi tối Thứ Năm, từ 7 – 9 PM cho tới trung tuần tháng 12/2016. Xin ghi danh với anh Khoa, Thư Ký của GX tại số (281) 999-1672.

Giảng Viên, Phaolô Phạm Xuân Khôi

4/ Kinh TinKính– The Creed , khai giảng ngàyChúaNhật,18tháng 9 năm 2016 , tại Trường Mẫu Tâm, GX Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, từ 10:30 – 12:30 trưa. Lớp sẽ tiếp tục học ngày Chúa Nhật mỗi tuần cho đến hết tháng 12/201 6.  Xin ghhi danh với Hiền, văn phòng Giáo Xứ, (281) 495-8133 hay email: hien.t.le73@gmail.com   hoặc Phạm X. Khôi: giaolygh@gmail.com .

5/ Cầu Nguyện Linh Đạo – Prayer & Spirituality , khai giảng ngày Thứ Ba,6tháng 9 năm 2016 , tại Trường GX Đức Mẹ Lộ Đức, từ 7-9 PM.   Lớp sẽ tiếp tục học tối Thứ Ba mỗi tuần cho đến cuốitháng 11/2016 .Xin ghi danh với Chị Dung, Thư Ký của GX tại số (713) 939-1906.

Our FTCM and Scripture classes will start in September 2016 according to the following schedule:

Instructor, Fr. Anthony TienDinh

1/ Four Cardinal Virtues: prudence, justice, fortitude, and temperance according to St. Thomas Aquinas : This class is also online and will start at 7PM on Monday Sept. 5th 2016 in the classroom at the Dominican House; it will be held every Monday night from 7-9PM until Mid December , 2016.  Register with Mr. Khoa at (281) 999-1672.

2/ OT Prophetic Literature: includes 17 books: 4 major Prophets and 13 minor Prophets. This class will start at 7PM on Tuesday Sept. 6th 2016 at Our Lady of Lourdes; it will be held every Tuesday night from 7-9PM until Mid December, 2016. Register with Ms. Dung at (713) 939-1906.

3/ Sacrament of Matrimony and Family according to Apostolic Exhortation. “Familiaris Consortio”: This class is also online and will start at 7PM on Thursday Sept. 9th 2016 in the classroom at the Dominican House; it will be held every Thursday night from 7-9PM until Mid December , 2016.  Register with Mr. Khoa at (281) 999-1672.

Instructor, Mr. Paul (Khôi) Pham

4/ The Creed: This class will start at 10:30 AM on Sunday Sept. 18th 2016 in Mẫu Tâm School of the Christ the Incarnate Word Parish; it will be held every Sunday from 10:30AM – 12:30PM until the end of December, 2016.Register with Ms. Hien Le ,at , (281) 495-8133, email: hien.t.le73@gmail.com or Mr. Phamgiaolygh@gmail.com.

5/ Prayer and Spirituality: This class will start at 7PM on Tuesday Sept. 6th 2016 at Our Lady of Lourdes; it will be held every Tuesday night from 7-9PM until Mid December, 2016.Register with Ms. Dung at (713) 939-1906. 

 

 

 


Giờ Lễ:

Thứ 2-6: 9.00& 6:30pm
Thứ 7: 9:00 sáng
& thay CN : 6:00 chiều
CNhật: 7:00, 9:00, 11:00 sáng
1:15 pm English, 6:00 chiều
Giải tội:

30 phút trước giờ lễ ngày thường (thứ 2 đến thứ bảy)
Thứ Bảy 5:00-5:45PM