Pictures

Class of 2017 Mass

Sunday 11 June 2017

Click Here for More Pictures

Hội Chợ Mùa Tạ Ơn 2016

From Friday 11/25/2016 - 11/27/2016

Please come to enjoy and support!

Hội Chợ Mùa Tạ Ơn 2015
Hội Chợ Mùa Tạ Ơn 2015 Video
Friday 27 November 2015

Nhà Thờ Lộ Đức Houston
2014

 Hội Chợ Muà Tạ Ơn 2014 slideshow

 Những hình ảnh kỷ niệm của Cha Cố Phêrô Hoàng Văn Thiên ...

 HCMTO 2014 - Friday 28 nov, 2014

 HCMTO 2014 - Sat 29 Nov, 2014

 HCMTO 2014 - Sun 30 Nov, 2014

 HCMTO 2014 - Slideshow

 Lo Duc Youth Day 2014

 Rooted in Christ skit 2014

2012

 Lễ Ngũ Bái 2012

 Bánh chưng 2012

 TNTT Xmas party

 HCMTO 2012

 Youth Advent retreat 2012

 BGD xmas party 2012:

 CBMCG Tĩnh Tâm 2012

 Youth Day 2012