12/24/2017 – Chủ Nhật: Lễ Vọng Giáng Sinh

 24/12 – Chủ Nhật: Lễ Vọng Giáng Sinh
o Lễ Cộng Đồng: 6 giờ chiều
o Lễ Giáo Xứ:
o Lễ Vọng cho trẻ em sẽ lúc 6 giờ chiều,
o Hoạt Cảnh Vọng Giáng Sinh lúc 9 giờ tối
o Lễ Vọng cho toàn Giáo Xứ lúc 10 giờ tối