12/7-8/2017 – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Lễ Trọng và Buộc)

8/12/2017 – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Lễ Trọng và Buộc)
Thứ 5 (12/7/2017): Lễ Vọng lúc 6:30 chiều
Thứ 6 (12/8/2017): Lễ chính ngày, 7 & 9 giờ sáng, 7 & 8:30 chiều